ALGEMENE VOORWAARDEN

DUTCH VERSION (ENGLISH VERSION BELOW)
Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je iets besteld op de website van LOU. 
Op het moment dat je een bestelling plaatst ga je akkoord met onze voorwaarden.

 

ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de klant en LOU en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.lou-bijou.com, LOU heeft ten alle tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. LOU staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72907452. Het BTW nummer is NL002249099B45.  

 

OVEREENKOMST TUSSEN KLANT & LOU
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door LOU en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling wordt pas uitgevoerd wanneer de betaling van de bestelling is geregistreerd op onze rekening met IBAN nummer NL56RABO0334023300 t.n.v. LOU. Indien LOU de bestelling om welke reden dan ook niet kan uitvoeren, wordt de klant hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.  

 

PRODUCTEN & PRIJZEN
Het aanbod op de website bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten van LOU. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de klant mogelijk te maken. Voor publicatiefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag zelf en voor de vermelde periode voor wanneer ze op onze website staan. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Wij bieden onze producten aan op onze website voor zover onze voorraad reikt. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij de klant zo spoedig mogelijk en mag deze de bestelling kosteloos annuleren. LOU kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Aan afwijkingen in kleur, afmeting en kwaliteit kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

BETALING & BETAALWIJZE
De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de orderbevestiging en de factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en verzendkosten, en is inclusief 21% BTW. Bestellingen worden pas verwerkt na volledige betaling van de factuur. Betaling kan geschieden in euro’s via iDEAL, Paypal, Mister Cash of creditcard. In het uitzonderlijke geval per overboeking op IBAN (hierboven vermeld).

 

LEVERING & LEVERINGSTERMIJNEN
In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. Alle LOU producten worden geleverd via PostNL met track & trace. Voor bestellingen buiten Nederland gelden de op dat moment geldende tarieven van PostNL voor track & trace zendingen. Deze verzendkosten worden vermeld op de orderbevestiging. LOU kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zoekgeraakte zendingen en voor enige schade direct of indirect ontstaan bij de koper of ontvanger. Ieder product van LOU is uniek en met de hand gemaakt. We streven naar een leveringstermijn van 1 tot 5 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen. Indien de leveringstermijn uitloopt, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de klant meegedeeld.  

N.B: Bestellingen die tijdens een vakantie periode worden besteld worden pas in het systeem opgenomen waneer de vakantie periode is afgelopen, deze dag wordt altijd duidelijk aangegeven, de verzendtijd gaat pas in wanneer deze in het systeem wordt opgenomen. Het is niet mogelijk om de bestellingen die gedurende die periode worden besteld, te annuleren. Dit omdat er alvast wordt gewerkt aan de bestelling.

 

RETOURNEREN & KLACHTEN
Gepersonaliseerde producten vallen niet onder de Nederlandse wettelijke regeling van recht van retour en/of ruiling en kunnen niet teruggestuurd worden. Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen wegens breuk, beschadiging, of verkeerd geleverde/gespelde producten, neem dan contact op met LOU via infoaboutlou@gmail.com. Je kunt het sieraad in dat geval in de originele verpakking terugsturen. Indien nodig zal LOU zorgen voor vervanging van het bestelde artikel of het aankoopbedrag terugbetalen, uitgezonderd de verzendkosten.  

 

GARANTIE
LOU garandeert dat alle producten voldoen aan normale eisen van deugdelijkheid, gedurende een logische en te verwachten termijn. Er gelden een paar uitzonderingen; dit zijn gevallen waarin je niet zomaar een beroep op kosteloze reparatie of vervanging kunt doen. Dit zijn slijtage, krasjes of dof worden van gladde oppervlakken, slijtage/losraken van koord (2 maanden garantie), breuk van een ketting, schade door foutief schoonmaken.  

 

KLANTGEGEVENS
Door gebruik te maken van de webshop van LOU stem je in met het gebruik door LOU van bepaalde persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden opgenomen in de bestanden van LOU en worden niet aan derden verstrekt. Je hebt te allen tijde het recht om gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Je kunt daarvoor terecht via het contactformulier.  

Indien je verdere vragen en/of opmerkingen hebt in verband met deze algemene voorwaarden, kun je contact opnemen via infoaboutlou@gmail.com.

__________________________________________

ENGLISH VERSION
Please read these terms and conditions carefully before ordering anything on the LOU website.
When you place an order you agree to our terms and conditions.


GENERAL

These terms and conditions apply to all orders, offers and agreements between the customer and LOU and to all actions in the execution thereof. Anyone can take note of these conditions on the website www.lou-bijou.com, LOU has the right to change the conditions and the content of its website at any time. LOU is registered with the Chamber of Commerce under number 72907452. The VAT number is NL002249099B45.AGREEMENT BETWEEN CUSTOMER & LOU
The agreement is only concluded after acceptance of the order by LOU and confirmation of this acceptance by e-mail. The order will only be executed when the payment of the order has been registered on our account with IBAN number NL56RABO0334023300 t.n.v. LOU. If LOU is unable to execute the order for whatever reason, the customer will be informed of this as soon as possible without the latter being able to claim any form of compensation.PRODUCTS & PRICES
The offer on the website contains a complete and accurate description of the LOU products offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment by the customer. We do not accept any liability for publication errors. The offers and prices are valid on the day itself and for the period specified before they appear on our website. The prices include 21% VAT. We offer our products on our website as far as our stock reaches. However, it may happen that an item is out of stock at the wholesaler or manufacturer. In that case, we will inform the customer as soon as possible and he may cancel the order free of charge. However, LOU cannot be held liable for any damage resulting from the out-of-stock availability of a product. All images are shown as best as possible. No rights can be derived from deviations in color, size and quality.PAYMENT & PAYMENT METHOD
The buyer is obliged to pay the net amount as stated on the order confirmation and invoice. This amount includes the selling price of the delivered goods and shipping costs, and includes 21% VAT. Orders are only processed after full payment of the invoice. Payment can be made in euros via iDEAL, Paypal, Mister Cash or credit card. In the exceptional case by bank transfer to IBAN (mentioned above).DELIVERY & DELIVERY TERMS
Under no circumstances is the customer entitled to compensation for exceeding the delivery period. All LOU products are delivered via PostNL with track & trace. For orders outside the Netherlands, the PostNL rates applicable at that time for track & trace shipments apply. These shipping costs are stated on the order confirmation. LOU cannot be held liable for lost shipments and for any damage caused directly or indirectly to the buyer or recipient. Every LOU product is unique and handmade. We aim for a delivery period of 1 to 5 working days, unless otherwise agreed. If the delivery period is delayed, this will be communicated to the customer as soon as possible.

N.B.: Orders placed during a holiday period are only entered into the system when the holiday period has ended, this day is always clearly indicated, the shipping time only starts when it is entered into the system. It is not possible to cancel orders placed during that period. This is because the order is already being worked on.


RETURNS & COMPLAINTS
Personalized products do not fall under the legal regulation of the right of return, and cannot be returned. If the ordered products do not meet the customer's expectations due to breakage, damage, or incorrectly delivered / spelled products, please contact LOU via infoaboutlou@gmail.com. In that case, you can return the jewelry in the original packaging. If necessary, LOU will replace the ordered item or refund the purchase amount, excluding shipping costs.GUARANTEE
LOU guarantees that all products meet normal requirements of soundness, during a logical and foreseeable period of time. There are a few exceptions; these are cases in which you cannot simply rely on free repair or replacement. These are wear, scratches or dulling of smooth surfaces, wear / loosening of the cord (2 month warranty), breakage of a chain, damage due to incorrect cleaning.CUSTOMER DETAILS
By using the LOU webshop you agree to the use by LOU of certain personal data. These data are included in the files of LOU and are not provided to third parties. You have the right at all times to view data, to correct errors or to delete data from our database. You can do this via the contact form.

If you have further questions and / or comments in connection with these general terms and conditions, you can contact us at infoaboutlou@gmail.com.